zs
Aktuality
Přijímací řízení na školní rok 2018/2019Ing. Petr Benda
Vloženo dne 03. 05. 2018 - 11:41h

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

Informace pro uchazeče.

Ke studiu přijímáme žáky s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem. Žáky s LMP přijímáme jen v kombinaci s jiným postižením. 

 

 

Přihláška na SŠ musí být podaná do 1. 3. 2018 (čtvrtek).

Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.

Uchazeč může uplatnit v 1. kole až dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory. K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady. Na naši školu se jedná konkrétně o Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Z Doporučení ŠPZ musí být také zřejmé, že uchazeč může být zařazen do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.

Dále na přihlášce základní škola uchazeči potvrdí průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku. Pokud uchazeč není již žákem základní školy, doloží splnění povinné školní docházky vysvědčeními z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku. 

 

Dále je nutné prokázat zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání potvrzením od lékaře na přihlášce u oborů, které tuto zdravotní způsobilost vyžadují.

 

Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení na přihlášce se uvádí ta, kde se uchazeč nachází (většinou je shodná s trvalým bydlištěm). Pokud má zákonný zástupce uchazeče zřízenou datovou schránku, musí uvést na přihlášce ID datové schránky.  

Velmi stručně uvádíme kritéria, která podrobněji naleznete koncem ledna na stránkách školy www.sss-ou.cz v záložce Přijímací zkoušky.

 

Maturitní obory (Obchodní akademie, Sociální činnost, Masér sportovní a rekondiční):

Kritéria:

  1. Průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku
  2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání dle nařízení vlády č 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost je nutné na přihlášce ke studiu potvrdit od lékaře jen u oboru Masér sportovní a rekondiční).
  3. Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (musí obsahovat doporučení k zařazení do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, zdůvodnění zařazení a podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení). Škola následně upraví dokumentaci jednotné zkoušky podle dodaného doporučení. 
  4. Úspěšné absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy z let 2015 až 2017 naleznete na www.cermat.cz  

 

Termíny přijímacích zkoušek: 12.4.2018(čtvrtek) a 16.4.2018(pondělí) – 14 dní před konáním zkoušek dostanete poštou pozvánku.

 

Učební obory (Pečovatelské služby, Prodavač, Rekondiční a sportovní masér):

Kritéria:

  1. Průměrný prospěch ze tří posledních pololetí, kde si žák splnil nebo plní povinnou školní docházku
  2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání dle nařízení vlády č 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost je nutné na přihlášce ke studiu potvrdit od lékaře.) 
  3. Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (musí obsahovat doporučení k zařazení do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, zdůvodnění zařazení a podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení).
  4. Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru (prokázání teoretických a praktických dovedností potřebných pro studium daného oboru)
   

Termíny ústních pohovorů: 23.4.2018(pondělí) a 24.4.2018(úterý) – 14 dní před konáním pohovorů dostanete poštou pozvánku.

 

Přihlášku na denní studium naleznete zde.

 

Přejeme hodně úspěchů u konání přijímacích zkoušek !!!

 Pedagogický sbor Střední školy pro zdravotně znevýhodněné

Kamenomlýnká 2, Brno