spc

Anamnestický dotazník klienta SPC

/files/files/Anamnestick%C3%BD_dotazn%C3%ADk_pro_rodi%C4%8De.doc

 

Hodnocení individuálního vzdělávacího plánu

/files/files/Hodnocen%C3%AD_IVP.doc

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení a s návrhem doporučení pro vzdělávání

/files/files/Informovan%C3%BD_souhlas.doc

 

Souhlas s poskytnutím výsledků z psychologického vyšetření

/files/files/Souhlas_s_p%C5%99ed%C3%A1n%C3%ADm_cel%C3%A9ho_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD.doc

 

Žádost o poskytnutí poradenských služeb

/files/files/dost_o_poskytnut%C3%AD_poradensk%C3%BDch_slu%C5%BEeb.doc

 

Smlouva o výpůjčce

/files/files/Smlouva_o_v%C3%BDp%C5%AFj%C4%8Dce.docx