zs

Logopedická péče

Logopedická péče v našem zařízení je zajištěna pro žáky ZŠ s vadami výslovnosti (dyslalie) a  pro žáky s kombinovanými vadami, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie a opožděný vývoj řeči.

Supervizi a pomoc s  diagnostikou poskytuje SPC při Speciá lní š kole pro vadně mluví cí .

V  hodiná ch pracuje logoped se žá ky individuá lně (2 – 3 žá ci na hodinu), prová dí ná pravu vad výslovnosti a cviky vedoucí k lepší hybnosti mluvidel, sleduje porozumění řeči a celkový řečový projev žá ka.

U žáků s  kombinovaný mi vadami se kromě odstraňová ní vadvý slovnosti zaměřuje na rozví jení řeči vůbec – slovní zá soba, dechová a artikulační cvičení, sprá vné tvoření tvarů slov, vět, atd.

S  průběhem ná pravy seznamuje logoped rodiče při individuá lní ch konzultací ch

a pí semně - zadá vá ní m přiměřený ch ú kolů, které rodiče s  dětmi doma procvičují .

Pokud se vyskytne obtí žnější vada, např. koktavost, doporučí logoped rodičům návštěvu klinické ho logopeda a pravidelnou terapii ve zdravotnické m zaří zení .