zs

Prostorová orientace

 

     Jedná se o postupný nácvik  prostorové orientace a samostatného pohybu při dodržování hlavních zásad bezpečnosti, za použití různých technik pohybu a chůze po trasách. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostech dítěte.

Cílem je:

- dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti

- zvýšit úroveň pohybových dovedností

- získat konkrétní představy o prostoru

 

     Do volitelného předmětu jsou žáci zařazeni na základě doporučení oftalmologa a učitelů. Rozdělení žáků je podle úrovně dovedností v oblasti PO, rozlišujeme práci s nevidomými od narození a s později osleplými, přihlížíme k tělesným či jiným sekundárním postižením. Součástí práce učitele je seznámení rodičů a ostatních pedagogů s danou problematikou.

     Řazení činností od nejjednodušších dovedností po samostatný pohyb ZP:

- prvky PO (pohyb bez hole, chůze s průvodcem, bezpečnostní držení, trailing, chůze

  v přímém směru, odhad vzdáleností a úhlů)

- technika chůze s holí ( držení hole, kluzná, kyvadlová a diagonální technika, chůze po

  schodech, eskalátory, přecházení silnice)

- orientační analyticko-syntetická činnost (samostatný pohyb s využitím orientačních bodů

  a znaků)

 

     Ve výuce je kombinovaná individuální a skupinová forma, individuální práce s jednotlivci převažuje.