ss
Videor

Zakládací smlouva
Obecně prospěšné společnosti při SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněnou mládež, Kamenomlýnská 2,603 00 Brno

Čl. I.

  1. Zakladatelem obecně prospěšné společnosti při SSŠ a OU pro zdravotně znevýhodněnou mládež je občanské sdružení VIDEOR, se sídlem v Brně, Hlinky 156, IČO 687 30 250, DIČ 288-68730 250
  2. Občanské sdružení VIDEOR se zakládá na dobu neurčitou
  3. Orgánem občanského sdružení VIDEOR je správní rada

Čl. II.

Předmět činnosti občanského sdružení VIDEOR

Obecně prospěšná činnost OS VIDEOR spočívá v obstarávání prostředků, kterými občanské sdružení přispívá na mimoškolní akce žáků, zajišťování kompenzačních pomůcek atd.

Čl. III

Způsob jednání správní rady

  1. Správní rada je statutárním orgánem Občanského sdružení VIDEOR je pětičlenná. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
  2. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
  3. Jménem společnosti jedná a podepisuje, včetně razítka, předseda správní rady samostatně, v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy správní rady a jeden její člen.

Čl. IV

Závěrečná a společná ustanovení

Právní vztahy touto zakládací smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 248/1995 Sb., zákona č. 40/1964 a zákona č.     513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Platební údaje naleznete >>> ZDE <<<