zs
Školní řád a pravidla hodnocení

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ a ZŠS

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy

platnost od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ a ZŠS

Č.j.: V 547-ŘED-750/14

Vypracovala: RNDr. Dana Švihálková, Mgr. Dagmar Pelikánová, Mgr. Dagmar Sýsová

Školská rada schválila dne: 28. 8. 2014
Zaměstnanci byli seznámeni dne: 29. 8. 2014
Žáci a zákonní zástupci byli seznámeni na třídních schůzkách a TH. Zápis v dokumentaci tříd.

Obsah:

Úvod
Preambule
Práva žáka
Povinnosti žáka
Za hrubé porušení zásad chování žáka je považováno:
Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonný zástupce má právo:
Zákonný zástupce má povinnost:
Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
Poskytování a ochrana osobních dat
Přijímání žáků do základní školy
Provoz a režim školy
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrana před sociálně patologickými jevy
Podmínky zacházení s majetkem školy
Chování ve školní jídelně
Hodnocení žáka

Školní řád

Úvod

Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou výchovu žáků.

Preambule

Základním obecným principem, který upravuje vztah školy a dítěte je zásada č. 7 „Deklarace práv dítěte“, ve které je zakotveno:

 • dítě má nárok na vzdělání, které má být bezplatné a povinné, alespoň v začátečních stupních.
 • má mu být poskytována výchova, která pomáhá zvýšit jeho všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na základě stejných příležitostí rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost a stát se tak platným členem společnosti
 • nejlepší zájmy dětí mají být vůdčími zásadami pro ty, kdož odpovídají za výchovu a vedení dítěte /tuto odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče dítěte/
 • škola respektuje práva každého dítěte bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národnostního nebo sociálního původu a bez diskriminace jeho tělesného nebo duševního postižení
 • žák základní školy je hrdý na svou školu a na příslušnost ke své škole
 • žák dbá na studijní svědomitost a aktivitu, čestnost a kolegiální jednání
 • respektuje slušnost v jednání s učiteli, spolužáky i ostatními lidmi
 • má úctu ke školnímu, veřejnému i soukromému majetku, dodržuje provozní režim školy
 • školní řád apeluje na žáka, aby se vyhýbal drogám, nepil alkoholické nápoje a nekouřil
 • nedovoluje rovněž žákovi, aby jednal v rozporu s obecnou mravností a s výchovnými a vzdělávacími záměry školy.

Práva žáka

V souladu s deklarací práv dítěte má žák právo:

 • na vzdělávání podle ŠVP a účast ve výuce
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na školní pomůcky a učebnice, které škola k jejich vzdělávání využívá
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na dodržování psychohygieny vyučovacího procesu včetně potřebného odpočinku během dne
 • na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj
 • na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
 • na ochranu osobních údajů
 • na přiměřené hodnocení své práce
 • na život a studium ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy
 • na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, zástupcům ředitele a řediteli školy
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádření těchto samosprávných orgánů zabývat
 • na ochranu před všemi formami zneužívání a ponižování, fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné podpory v uvedených oblastech
 • na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má jakékoliv problémy.

Povinnosti žáka

Na žákovi je vyžadováno, aby vždy jednal v souladu s etickými, mravními
a dalšími normami chování, které jsou ve své nejvyšší formě promítnuty zejména v našem právním řádu.

 • žák dodržuje Školní řád a Vnitřní řády internátu a školní jídelny.
 • žák ctí školní, veřejný i soukromý majetek
 • žák dodržuje zásady slušnosti v jednání vůči učitelům, spolužákům
 • i ostatním lidem, a to jak ve škole, tak i mimo školu a dbá na dobré občanské soužití
 • kouření, požívání alkoholických nápojů, držení či distribuce a užívání návykových látek je žákovi zakázáno
 • žákovi je zakázáno nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků
 • žák chrání zdraví své i zdraví spolužáků, respektuje základní hygienická pravidla, chodí do školy čistý a upravený
 • pracovní místo i pomůcky udržuje žák v čistotě
 • při příchodu do školy se žák přezouvá do bezpečné obuvi
 • žák dodržuje zásady kulturního chování, zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby
 • žák pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům
 • žák upozorní třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného vyučujícího na šikanování ve škole
 • žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování
 • mimo školu žáci dbají na to, aby nepoškozovali dobrou pověst školy
 • žák šetří vodou a všemi energiemi a svým jednáním nezatěžuje prostředí, ve kterém žije
 • v době vyučování má vypnutý mobilní telefon či jiné elektronické zařízení

Za hrubé porušení zásad chování žáka je považováno:

 • držení, distribuce a užívání návykových látek
 • požívání alkoholických nápojů a kouření tabákových výrobků při jakýchkoliv akcích pořádaných školou nebo přímo ve škole
 • úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, ničením, poškozováním, či podvodem
 • úmyslné narušení vzájemného soužití tím, že jiného urazí nebo poníží
 • zneužívání školní výpočetní techniky k soukromým účelům, vyhledávání nepovolených webových stránek
 • používání záznamových zařízení k pořizování záznamů učitelů a žáků
 • úmyslné narušení vzájemného soužití tím, že jinému vyhrožuje násilím nebo ubližuje jinému na zdraví
 • úmyslně nepravdivě jiného obviní, činí jinému schválnosti, jiného šikanuje a hrubě se chová k ostatním lidem
 • týrání zvířat, působení jim bolesti a útrap

Výše uvedené hlavní zásady Školního řádu jsou závazné a platné pro všechny žáky školy a tito jsou povinni se podle nich řídit, chovat a jednat. Dojde-li k porušení těchto zásad ze strany žáků, může následovat výchovné opatření či snížení známky z chování podle Pravidel pro hodnocení žáka.
V případě, že žák dosáhl 15 let věku a zjištěné chování vykazuje známky trestného činu, nebo přestupku, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání orgány činnými v trestním řízení, nebo v případě přestupku, nebezpečí uložení sankcí v souladu se zákonem o přestupcích.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • podílet se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • volit a být volen do školské rady, případně se školskou radou spolupracovat
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnovaná pozornost
 • vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujícího, zástupce ředitele nebo ředitele školy
 • na informace a poradenskou činnost školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • při pochybnostech o správném postupu školy při výchově a vzdělávání učinit příslušné kroky ke sjednání nápravy podle školského zákona
 • základní způsob pro získání informací jsou 4x do roka třídní schůzky, dále webové stránky školy, žákovské knížky a deníčky, hlavní nástěnka v hale ZŠ. Individuálně dohodnuté konzultační hodiny. ŠVP jsou uloženy na vrátnici školy k nahlédnutí

Zákonný zástupce má povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy a plnil tak základní povinnou školní docházku – včas, zdráv, čistě a přiměřeně oblečen, upraven a se všemi potřebnými učebními a hygienickými pomůckami
 • sledovat výsledky průběhu vzdělávání a sdělení školy v žákovské knížce nebo deníčku a po přečtení označit podpisem
 • informovat školu o veškerých změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vyučování, a to nejpozději do tří kalendářních dnů, písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy do tří kalendářních dnů písemně na omluvném listu v žákovské knížce
 • v době nemoci odhlásit žáka ze školního stravování – žák má nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci
 • písemně požádat o uvolnění žáka z výuky z důvodů delší, předem známé nepřítomnosti
 • na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • oznamovat škole veškeré další údaje, podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 • žáci jsou v každodenní praxi vedeni příkladem ke slušnému a ohleduplnému chování a rozvoji žádoucích sociálních dovedností a dodržování dohodnutých pravidel
 • žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby
 • na začátku vyučovací hodiny pozdraví pedagoga povstáním
 • nenastoupí-li vyučující do 5 minut, informuje předseda třídy vedení školy
 • při výuce respektují žáci daný zasedací pořádek
 • přestávce může žák opustit třídu, pak se žák pohybuje na chodbě daného patra – tuto chodbu opustí pouze se svolením dohlížejícího učitele
 • během vyučování je zakázáno opouštět školní budovu
 • každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobí
 • žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy a celého areálu bez dozoru učitele či vychovatele.
 • ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten a tříd. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.
 • žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, předává vyučující vychovatelům ŠD a ŠK.
 • vstup žáků do sborovny a jednotlivých kabinetů je bez pedagogického doprovodu zakázán.
 • do školy žáci nosí věci pouze potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony, přehrávače, osobní doklady, peníze apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělocviku, svěřují je do úschovy vyučujícímu nebo (na 2. stupni) zamykají do osobních skříněk. Pokud tak neučiní, zodpovídají za případnou ztrátu či poškození.
 • škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
 • odchody dětí ze školní družiny a klubu jsou v 15:30 nebo dle individuálních reverzů. Po odchodu z jídelny, družiny nebo klubu se žák nesmí zdržovat v areálu školy.
 • žáky základní školy speciální vyzvedává ze školy či školní družiny zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba
 • odchody dětí po odpoledním kroužku jsou přesně v 17:30 hod.

Poskytování a ochrana osobních dat

Vzhledem k tomu, že škola vyhotovuje některé úřední doklady /např. vysvědčení, atd./, pracuje s osobními údaji o žácích, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. Podle něj také zpracovává osobní data žáků do školní matriky (SAS).
Žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu svého bydliště, popř. přechodného bydliště, adresu
zákonných zástupců a svoji zdravotní pojišťovnu. Dojde-li v průběhu školního roku ke změně, je žák povinen tuto změnu třídnímu učiteli oznámit.
Žák má právo na ochranu osobních dat. Škola smí používat svěřená data jen k vlastním potřebám.

Přijímání žáků do základní školy

Žáci jsou do základní školy přijímáni na základě zápisu, který bývá zpravidla v lednu nebo únoru předcházejícího školního roku. Zápis probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Zákonný zástupce je povinen předložit písemnou žádost a doporučení školského poradenského zařízení nebo doporučení z PPP. Na základě těchto dokladů a dle kapacitních možností rozhoduje o přijetí žáka ředitel školy ve správním řízení.

Provoz a režim školy

 • školní budova se otevírá pro všechny žáky v 7.40 h, kdy začíná pedagogický dozor
  Učitelé základní školy speciální přijímají žáky od 7:45 ve třídě
 • v jinou dobu vstupují žáci do školy pouze ve dnech, kdy jim výuka začíná v 7.00 h, a to od 6.40 h
 • organizace vyučování vychází z jednotlivých školních vzdělávacích programů
 • po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách nebo v učebnách /2.stupeň/. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatny s odloženými svršky jsou stále uzamčeny. Šatny uzamyká v 8.00 h pedagogický dozor.
 • žáci přicházejí do třídy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku.
 • doprovod žáků do areálu školy je možný pouze na dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce po předání svého dítěte neprodleně opustí areál školy
 • internátním žákům je zajištěna celodenní strava i pitný režim
 • strava je žákům podávána v jídelně školy
 • veškeré náležitosti týkající se stravování žáka si zákonní zástupci řeší sami s vedoucím školního stravování, stravu lze objednat i odhlásit elektronicky, telefonem nebo osobní návštěvou
 • po převzetí dítěte po ukončení výuky doprovod a dítě bezprostředně odejde z areálu školy.
 • vstup do tříd je zákonným zástupcům povolen po dohodě s vyučujícím, a to se svolením ředitele školy.
 • parkování auta na vyhrazeném parkovišti v areálu školy při předání a převzetí dítěte je možné pouze na povolení ředitele školy. Celodenní parkování je umožněno na ulici Kamenomlýnská.
 • rozpis vyučovacích hodin a přestávek
0. hodina 7:00 – 7:45
1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
6. hodina 12:45 – 13:30
7. hodina 13:40 – 14:25
8. hodina 14:30 – 15:15
9. hodina 15:20 – 16:05
10. hodina 16:10 -  16:55
 • Výuka žáků v základní škole speciální je realizována v kratších časových úsecích, které v součtu korespondují s délkou běžné vyučovací hodiny. Ve škole nezvoní a pohyblivý režim dne umožňuje přizpůsobení výchovně vzdělávací činnosti momentálním možnostem žáků. Pracovní činnosti se střídají s odpočinkem a relaxací.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrana před sociálně patologickými jevy

 • všichni žáci i pracovníci školy jsou povinni dodržovat předpisy PO a BOZ
 • za bezpečnost žáků během pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou zodpovídá škola (pověřený příslušný pedagogický pracovník)
 • žák musí úraz svůj nebo spolužáka neprodleně ohlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi, který zajistí další postup.
 • každý úraz je ošetřen a nahlášen do Knihy úrazů, následně jsou informováni zákonní zástupci dítěte. Záznamy o úrazu zpracovává a distribuuje pověřený pracovník školy.
 • žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 • při přecházení žáků na vyučování či jiné akce mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě atd. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech
 • pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 • při výuce v tělocvičně, dílnách, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
 • škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je veřejně přístupný na webových stránkách školy. Za jeho aktualizaci je zodpovědný koordinátor prevence sociálně patologických jevů.
 • zákonný zástupce podpisem stvrzuje tzv. Generální souhlas pro práci výchovného poradce a koordinátora prevence.

Podmínky zacházení s majetkem školy

Úmyslné poškozování školního majetku (ničení nábytku, učebnic a učebních pomůcek, vybavení tříd a odborných učeben, sportovního nářadí a náčiní, zařízení toalet, sportovních i okrasných prvků v areálu školy a poškozování budov, apod.) je nepřijatelné a je striktně zakázáno.
V případě nedodržení tohoto ustanovení bude zákonný zástupce žáka vyzván k úhradě či nápravě škody.
Krádeže, poškozování majetku žáků, dospělých pracovníků i školy, či jiné majetkové přestupky jsou považovány za závažné porušení školního řádu.
Žák je povinen upozornit na jakékoliv projevy vandalství či asociálního chování ve svém okolí, kteréhokoli pracovníka školy.
Postupy řešení nevhodného chování jsou stanoveny minimálním preventivním programem a v pravidlech pro hodnocení žáka

Chování ve školní jídelně

 • Do jídelny odcházejí žáci společně za doprovodu vychovatele, který je odvádí až do jídelny a je přítomen po celou dobu jídla.
 • Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, mají zakázaný vstup do jídelny. Odcházejí po vyučování ihned domů nebo jsou přiděleni do skupiny příslušného vychovatele.
 • Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody,
 • uklízí po sobě případné nečistoty.
 • Z jídelny žák nevynáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně.
 • K obědu žáci neodcházejí samostatně, ale vždy společně se třídou, pod dozorem učitele nebo vychovatele. V odůvodněných případech může žák požádat o přednostní výdej jídla u dozírajícího vychovatele.
 • Žáci se podřizují pokynům vychovatelů i personálu školní kuchyně.

Hodnocení žáka

Hodnocení žáka se provádí dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání, schváleného ředitelem školy. Žáci a zákonní zástupci jsou s těmito pravidly seznámeni prostřednictvím příslušného třídního učitele. Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu a součástí školních vzdělávacích programů, které jsou veřejně dostupné.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy

Schválen školskou radou dne: 28. 8. 2014
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 29. 8. 2014
Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které budou tvořit součást tohoto předpisu.

Obsah:

Úvod
Hodnocení žáků, Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci
I. Hodnocení žáků
II. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci
III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)
IV. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - základní  a praktická škola
V. Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
VI. Slovní hodnocení v souladu s dikcí § 15 odst. 2) vyhlášky č. 48/2005 Sb.
VII. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
VIII. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
IX. Klasifikace chování
X. Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
XI. Klasifikace ve vyučovacích předmětech základní a praktické školy s převážně teoretickým zaměřením
Stupeň 1 (výborný)
Stupeň 2 (chvalitebný)
Stupeň 3 (dobrý)
Stupeň 4 (dostatečný)
Stupeň 5 (nedostatečný)
XII. Klasifikace ve vyučovacích předmětech základní a praktické školy s převahou výchovného zaměření
XIII. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
XIV. Komisionální zkoušky
XV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy speciální

Úvod

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení.
Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.
Způsoby hodnocení jsou známkou, slovně nebo kombinací obou způsobů.

Hodnocení žáků, Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci

I. Hodnocení žáků

 1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
  • jednoznačné
  • srozumitelné
  • srovnatelné s předem stanovenými kritérii
  • věcné
  • všestranné
 2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

II. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci

 1. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
 3. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky
 4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 5. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy.
 6. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě.
 7. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu. Ve třídách se slovním hodnocením se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně.
 8. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
  • soustavným diagnostickým pozorováním žáka
  • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  • různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy
  • kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami
  • analýzou různých činností žáka
  • konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP
  • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
 9. Žák II. stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné metody a formy hodnocení).
 10. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do sedmi dnů.
 11. Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).
 12. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, termín kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru. Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a přibližným termínem zkoušky.
 13. Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.

III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)

 1. Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.
 2. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních)
  • schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi
  • schopnost orientace v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností
  • schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu
  • schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se…
  • schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních částí úloh
  • schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků
  • schopnost využívání mezipředmětových vazeb
  • schopnost aplikovat etické principy v praxi
  • schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností
  • schopnost pochopení své role v kolektivu

Sebehodnocení žáka probíhá vždy v období čtvrtletního hodnocení

IV. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - základní  a praktická škola

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
 3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
 4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

V. Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
  • 1 - velmi dobré
  • 2 - uspokojivé
  • 3 - neuspokojivé
 2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
  • 1 - výborný
  • 2 - chvalitebný
  • 3 - dobrý
  • 4 - dostatečný
  • 5 - nedostatečný
 3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
 4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
 5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2.

VI. Slovní hodnocení v souladu s dikcí § 15 odst. 2) vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 1. Používá se v průběhu roku před vystavením vysvědčení – kompletní hodnotící škála plyne z tabulky pro slovní hodnocení.
 2. Tento přehled zachycuje průběžné měsíční hodnocení, s kterým jsou zástupci žáka seznámeni na pravidelných konzultačních dnech, popř. jim je přehled zaslán – v případě zdůvodněné neúčasti na konzultačních dnech. Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje následující hodnotící škálu:
  Žák:
  • je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní učivo daného ročníku, projevuje zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor
  • uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších (drobných) chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý
  • je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky, které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o předmět
  • je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi, při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb, které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
  • je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, dělá podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
  • jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky, základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za pomoci učitele, nemá zájem o učení.
 3. Celkové hodnocení
  • 1 - ovládá bezpečně
  • 2 - ovládá
  • 3 - v podstatě ovládá
  • 4 - ovládá se značnými mezerami
  • 5 – neovládá
 4. Hodnocení žáka do katalogového listu
  Úroveň myšlení
  • 1 - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
  • 2 - uvažuje celkem samostatně
  • 3 - menší samostatnost v myšlení
  • 4 - nesamostatné myšlení
  • 5 - odpovídá nesprávně i na návodné otázky
  Úroveň vyjadřování
  • 1 - výstižné a poměrně přesné
  • 2 - celkem výstižné
  • 3 - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
  • 4 - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
  • 5 - i na návodné otázky odpovídá nesprávně
  Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
  • 1 - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
  • 2 - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
  • 3 - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
  • 4 - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
  • 5 - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
  Píle a zájem o učení
  • 1 - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
  • 2 - učí se svědomitě
  • 3 - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
  • 4 - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
  • 5 - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

VII. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni

 • prospěl(a) s vyznamenáním
 • prospěl(a)
 • neprospěl(a)
 • v 1. pololetí nehodnocen(a)
 1. Žák je hodnocen stupněm
  • prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré;
  • v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení
  • a klasifikace postupuje škola podle § 14 odst. 1 písm. e)
  • prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
  • neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
  • jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)”.
  • nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.
 2. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
  • pracoval(a) úspěšně
  • pracoval(a)
 3. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalostí českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalostí českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.

VIII. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně základní školy, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník, a žák 2. stupně základní školy, který již v rámci 2. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 9. ročník.
 4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 6. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

IX. Klasifikace chování

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání
 2. v pedagogické radě.
 3. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období
 4. Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:
  • Velmi dobré - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.
  • Uspokojivé - Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.
  • Neuspokojivé - Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

X. Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 1. V souladu s ustanovením § 31 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy, pokud splnil devět let povinné školní docházky, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
 2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy pokud má splněnou povinnou školní docházku. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 1 roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Pochvaly a ocenění ředitele školy. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
 4. Pochvalami a oceněními jsou:
  • Pochvala ředitele školy – ředitel může žákovi na návrh Školské rady, obce či krajského úřadu po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školské iniciativy, za vysoce záslužný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitele školy.
  • Cena roku – ředitel a školská rada mohou žákovi udělit po projednání v pedagogické radě za vysoce záslužný čin přesahující rámec pochvaly uvedený v bodě 1/c, za vynikající úspěchy ve školní práci spojené se vzornou reprezentací školy cenu roku, která je spojena s věcným darem a s právem zápisu do pamětní knihy školy.
  • Výroční cena – ředitel a školská rada mohou žákovi udělit po projednání v pedagogické radě za opakované vysoce záslužné činy přesahující rámec pochvaly uvedený v bodě 1/c, či za dlouhodobé vynikající úspěchy ve školní práci spojené s dlouhodobou (opakovanou) vzornou reprezentací školy výroční cenu, která je spojena s věcným darem a právem zápisu do pamětní knihy školy. Tato cena je výlučně udělována žákům, kteří v daném roce ukončují základní vzdělání.
  • Čestný list absolventa školy – ředitel může absolventům školy, kteří úspěšně dokončili povinnou školní docházku v 9. ročníku a v průběhu školní docházky vzorně reprezentovali školu, udělit po projednání v pedagogické radě čestný list absolventa školy s právem zápisu do pamětní knihy školy
  • Pamětní list absolventa školy – ředitel školy může absolventům školy, kteří úspěšně dokončili povinnou školní docházku v 9. ročníku, udělit pamětní list absolventa školy
 5. Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
 6. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
 7. Pochvaly a ocenění třídního učitele
  • Pochvala třídního učitele – třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
  • Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
 8. Kázeňská opatření
 9. Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo(-a):
  • Napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel ředitele školy.
   Kritéria:
   1. do 10 zapomenutí pomůcek, ŽK, DÚ, nepřezouvání se nebo do 3 poznámek závažného charakteru, např.:
   2. hrubé vyjadřování a nadávky
   3. pozdní příchod na výuku
   4. Používání mobilního telefonu ve výuce
   5. nevhodné chování ve ŠJ, při akcích konaných mimo školu, ale organizovaných školou
  • Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy.
   Kritéria:
   1. dalších 10 zapomenutí pomůcek, ŽK, DÚ
   2. další 3 poznámky závažného charakteru (příklady viz napomenutí třídního učitele)  nebo závažné porušení školního řádu, např.:
   3. napadení spolužáka
   4. šikana
   5. úmyslné poškození majetku školy nebo spolužáka
   6. neomluvená absence (1-2 hodiny)
   7. svévolné opuštění budovy školy
  • Důtka ředitele školy – ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období.
   Kritéria:
   1. dalších 10 zapomenutí pomůcek, ŽK, DÚ
   2. další 3 poznámky závažného charakteru (příklady viz napomenutí třídního učitele)
   3. další velmi závažné porušení školního řádu (příklady viz důtka třídního učitele)
   4. neomluvená absence (3-6 hodin)
   5. držení a používání nebezpečných předmětů, které nepatří do školy (zbraně, zapalovače, boxery, ...)

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace žáka.

XI. Klasifikace ve vyučovacích předmětech základní a praktické školy s převážně teoretickým zaměřením

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních osnov.

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.

XII. Klasifikace ve vyučovacích předmětech základní a praktické školy s převahou výchovného zaměření

Klasifikace předmětů může být buď pěti platnými stupni, nebo v případě souhlasu rodičů, nahrazena slovním hodnocením.

 1. Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření jsou:
  • výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv
  • tělesná a sportovní výchova
 2. Stupně slovního hodnocení
  • pracoval výborně
  • pracoval dobře
  • pracoval uspokojivě
 3. Žák je hodnocen
  • Pracoval výborně:
   Je-li v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
  • Pracoval dobře:
   Je-li v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou kulturu.
  • Pracoval uspokojivě:
   Je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků obsažených v učebních osnovách. V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví.

XIII. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

 1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
 2. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
 3. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
 4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
 5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevycházím z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
 6. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
 7. Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Žáka lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.
 8. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanému žákovi na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.
 9. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí.
 10. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
 11. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

XIV. Komisionální zkoušky

 1. Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu vykonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do 9. ročníku.
 4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
 5. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
  • předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo
  • v případě, že vyučující daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
  • zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
  • přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
 8. Žák může v jednom dni vykonat pouze přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
 9. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

XV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy speciální

Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně podle § 51 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Slovní hodnocení má pozitivně motivační charakter. Obsahuje konkrétní vyjádření toho, co žák v daném předmětu zvládl, v jaké kvalitě a vymezuje i další postup rozvoje žáka vzhledem k jeho individuálním předpokladům. Hodnocení je zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku výchovně vzdělávací činnosti žáka.

 1. Zásady hodnocení
  • Při hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho celkový zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti s akcentem na kultivaci a rozvoj jeho schopností. Stejný postup dodržuje učitel i při hodnocení žáka s kombinovaným postižením.
  • Při hodnocení je kladen důraz na přiměřenou náročnost a pedagogický takt.
  • Předmětem hodnocení jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních osnov ŠVP nebo individuálního vzdělávacího plánu. Vyučovací předmět Řečová výchova se nehodnotí.
  • V zájmových útvarech organizovaných školou se činnost žáka hodnotí.
  • Hodnocení žáka se provádí průběžně, na konci každého pololetí se vydává vysvědčení.
 2. Získávání podkladů pro hodnocení
  Podklady pro hodnocení žáka získává učitel v průběhu výchovně vzdělávací práce zejména:
  • soustavným sledováním jeho výkonů v průběhu vyučování
  • sledováním schopností praktického využití získaných vědomostí, dovedností a návyků např. při účasti na kulturních a sportovních akcích pořádaných školou
  • různými způsoby prověřování jeho vědomostí, dovedností a návyků např. praktických, pohybových, ústních, písemných, grafických
  • analýzou výsledků různých aktivit žáka zvláště se zaměřením na manuální zručnost, úroveň dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a samostatnost
  • konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, školním psychologem a pracovníky SPC
 3. Kritéria hodnocení
  Učitel předem seznámí žáka s kritérii hodnocení, která jsou pro něj formulována vhodným a srozumitelným způsobem. Kriteriem hodnocení je:
  • úroveň výsledků žáka, kterých dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP nebo IVP žáka s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu
  • schopnost praktického využití získaných vědomostí, dovedností a návyků
  • přístup ke školní práci (píle, snaživost, vytrvalost, vynaložené úsilí, postoj k učení)
 4. Způsoby hodnocení
  • Slovní hodnocení prospěchu žáka, které se provádí převážně pochvalou a povzbuzením, může být doplněno i jinými dostupnými, žákovi srozumitelnými prostředky: obrázky, razítky případně i drobnějším hmotným oceněním – bonbón, ovoce apod. tak, aby byl pozitivně motivován k další činnosti.
  • Průběžné hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce žáka se provádí formou zápisů do žákovské knížky nebo žákovského notýsku. Vhodný grafický způsob zápisu volí učitel. Zápis má motivační a informační charakter a vyjadřuje např. zda žák daný úkol zvládá samostatně, s částečnou či trvalou pomocí nebo úkol nezvládá.
  • Čtvrtletní hodnocení – probíhá formou hovorových hodin, na kterých učitel informuje zákonné zástupce o prospěchu a chování žáka. V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné zástupce neprodleně.
  • Žákovi základní školy speciální se na konci každého pololetí vydává vysvědčení. Je-li žák vzděláván podle IVP, je tento plán každé pololetí písemně vyhodnocen. Zákonný zástupce žáka je s tímto hodnocením seznámen. V IVP žáka je stanovena forma hodnocení na vysvědčení – otevřené slovní nebo formalizované hodnocení. Žáci vzdělávaní podle dílu II. ŠVP pro ZŠS jsou vždy hodnoceni otevřeným slovním hodnocením. Otevřené slovní hodnocení je srozumitelné, podrobnější a má převážně pozitivně motivační charakter. Obsahuje konkrétní vyjádření toho, co žák v daném předmětu a v jaké kvalitě zvládl.

Tabulka formalizovaného slovního hodnocení

Předmět

1

2

3

4

5

Čtení

Čte samostatně, plynule (s porozuměním)

Čte s drobnými chybami

Čte s pomocí

Čte pouze s pomocí

Učivo dosud nezvládá

Psaní

Píše samostatně

Píše s drobnými chybami

Píše s pomocí

Píše pouze s trvalou pomocí

Učivo dosud nezvládá

Počty

Počítá přesně a pohotově

Počítá s drobnými chybami

Počítá s pomocí

Počítá jen s trvalou pomocí

Učivo dosud nezvládá

Obsluha komunikačních pomůcek

Učivu rozumí a získané poznatky dokáže použít

O učivo jeví zájem, snaží se

Učivo částečně zvládá

Učivo zvládá jen s trvalou pomocí

Učivo dosud nezvládá

Prvouka

Učivu rozumí a získané poznatky dokáže použít

Učivo chápe, na otázky správně odpovídá

Učivo částečně zvládá

Učivo zvládá jen s trvalou pomocí

Učivo dosud nezvládá

Svět kolem nás

Učivu rozumí a získané poznatky dokáže použít

Učivo chápe, na otázky správně odpovídá

Učivo částečně zvládá

Učivo zvládá jen s trvalou pomocí

Učivo dosud nezvládá

Hudební výchova

Má kladný vztah k hudbě, je aktivní, zpívá dobře, rád a s chutí

Má kladný vztah k hudbě, zpívá rád a s chutí

O hudbu projevuje zájem, zpívá rád

Rád poslouchá hudbu

O hudbu dosud neprojevuje zájem

Výtvarná výchova

Je aktivní, pracuje se zájmem a s chutí

O práci jeví zájem, snaží se

Práci zvládá s malou pomocí

Je málo aktivní, potřebuje stálé podněty a pomoc

O práci dosud neprojevuje zájem

Tělesná výchova

Je obratný a snaživý

Je méně obratný, ale snaží se

Je méně obratný, cvičí s pomocí

Cvičí pouze s trvalou pomocí

O cvičení dosud neprojevuje zájem

Pracovní činnosti

Je zručný a snaživý, práci zvládá

Je snaživý, práci zvládá s malou pomocí

Při práci potřebuje pomoc a vedení

Práci zvládá pouze s trvalou pomocí a vedením

Práce se mu zatím nedaří

Čtení

čte samostatně (plynule, s porozuměním)

čte s pomocí (a částečným porozuměním)

čte s pomocí

čte pouze s trvalou pomocí

učivo dosud (ještě, zatím) nezvládá

Psaní

píše samostatně, (čitelně, úhledně)

píše úhledně (čitelně)

píše s pomocí

píše pouze s trvalou pomocí

učivo dosud (ještě, zatím) nezvládá

Počty

počítá přesně a pohotově

počítá s drobnými chybami

počítá s pomocí

počítá jen s trvalou pomocí

učivo (ještě, zatím) nezvládá

Věcné učení

učivo chápe a správně reprodukuje

učivu rozumí (na otázky správně odpovídá)

učivo částečně zvládá

učivo zvládá jen s trvalou pomocí

učivo dosud nezvládá

Smyslová výchova

učivo dobře zvládá

učivo zvládá

učivo zvládá s pomocí

učivo zvládá pouze s trvalou pomocí

učivo dosud nezvládá

Pracovní a výtvarná výchova

je tvořivý a zručný

je tvořivý, pracuje s malou pomocí

při práci vyžaduje vedení

při práci potřebuje pomoc a vedení

práce se mu zatím nedaří

Tělesná výchova

je obratný a snaživý

je méně obratný, ale snaží se

snaží se

je méně obratný, cvičí s pomocí

při cvičení potřebuje velkou pomoc

Hudební výchova

má dobrý hudební sluch i rytmus, pěkně zpívá

rád zpívá, má dobrý rytmus

rád zpívá a poslouchá hudbu

rád (se zájmem) poslouchá hudbu

dosud nemá vztah k hudbě

Práce v domácnosti

je zručný a snaživý, práci zvládá

je zručný a snaživý, pracuje s malou pomocí

při práci potřebuje pomoc a vedení

práci zvládá jen s trvalou pomocí

práce se mu zatím nedaří

Řečová výchova

neklasifikuje se

 

 

 

 

Nácvik komunikačních dovedností

neklasifikuje se

 

 

 

 

Formalizované hodnocení v jednotlivých předmětech odpovídá uvedeným klasifikačním stupňům.

 1. Sebehodnocení
  Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí výchovy a vzdělávání. Je důležité vést žáka k přiměřenému hodnocení výsledků své práce a poznání vlastních možností.
  Pedagogičtí pracovníci naší školy vedou žáka k sebehodnocení v průběhu práce i po jejím skončení. Většinou formou řízeného rozhovoru pomáhají žákovi najít klady i nedostatky jeho práce. Důraz je přitom kladen na celkově optimistické vyznění rozhovoru, povzbuzení a hledání možností dalšího rozvoje žáka.
  K sebehodnocení lze využít i další formy práce – lze používat různé symboly a jednoduché obrázky, grafická znázornění či motivační razítka jako ukazatele míry splnění požadavků z pohledu samotného žáka.
 2. Vysvědčení
  Vyplňování vysvědčení se řídí zákonem č.561/2004 Sb., vyhláškami č. 223/2005 Sb. a 454/2006 Sb. a pokyny MŠMT pro daný školní rok.
  • Po projednání hodnocení v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném tiskopise. Škola vydá na konci prvního pololetí výpis z vysvědčení a na konci školního roku žák obdrží originál vysvědčení.
  • Na vysvědčení se uvádí klasifikace chování žáka, prospěch z povinných předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku, hodnocení práce v zájmových útvarech, kladná výchovná opatření a celkový prospěch.
  • Chování žáka se hodnotí podle stupnice: velmi dobré, uspokojivé, neuspokojivé. Motivující hodnocení chování může vyučující provést i otevřeným slovním hodnocením na vnitřní stránce dvojlistu tiskopisu vysvědčení.
  • Na první straně vysvědčení se k předmětu zapíše hodnocen(a) slovně a na vnitřní straně tiskopisu se uvede otevřené slovní hodnocení pro jednotlivé předměty, nebo se hodnocení zformuluje do podoby dopisu.
  • Činnost žáka v zájmových útvarech, které organizuje škola, se hodnotí dvěma stupni: pracoval(a) úspěšně, pracoval(a).
  • Celkový prospěch se na vysvědčení vyjadřuje slovy prospěl(a), neprospěl(a).
  • Žákovi 1. – 9. ročníku se na vysvědčení zaznamenává postup do vyššího ročníku.
  • Po ukončení povinné devítileté školní docházky se na vysvědčení zaznamenává: Žák splnil povinnou devítiletou školní docházku.
  • Po ukončení desetileté docházky se na vysvědčení zaznamenává: Žák ukončil školní docházku v základní škole speciální.
  • Absolvent základní školy speciální získává ve smyslu § 45 odst. 2 výše citovaného školského zákona č. 561/2004 Sb. základy vzdělání. Tato skutečnost bude uvedena na zadní straně tiskopisu vysvědčení v kolonce Doložka o získání stupně základního vzdělání.
 3. Hodnocení chování
  Chování žáka základní školy speciální se hodnotí s přihlédnutím ke stupni a rozsahu postižení a individuální schopnosti žáka nahlížet na své chování. Při hodnocení zohledňuje učitel všechny stránky žákovy osobnosti, jeho zdravotní a psychický stav. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování stanovených školním řádem, respektování pokynů vyučujícího a chování v kolektivu během hodnoceného období.
 4. Výchovná opatření
  Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci. Ústní nebo písemnou pochvalu může udělit žákovi po projednání v pedagogické radě třídní učitel, ředitel školy nebo zástupce společenské organizace. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů, katalogových listů, na vysvědčení a oznamují se prokazatelnou formou zákonným zástupcům.
  Opatření k posílení kázně:
  • Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel za méně závažné úmyslné porušení školního řádu bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustil. O udělení napomenutí uvědomí třídní učitel ředitele školy.
  • Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější nebo opakovaná méně závažná úmyslná porušování školního řádu.
  • Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě za závažné úmyslné porušení školního řádu.
  • Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace žáka.
  • Opatření k posílení kázně předchází před snížením známky z chování. Přestupky proti školnímu řádu se posuzují individuálně vzhledem k závažnému postižení žáků základní školy speciální. Pedagogičtí pracovníci se zaměří na prevenci vzniku výchovných problémů.
 5. Postup žáka do dalšího ročníku
  Do dalšího ročníku postupuje žák na základě zvládnutí učiva stanoveného učebními osnovami nebo IVP. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí pro žáka, který na daném stupni školy již jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů. Jestliže žák nezvládá ani učivo stanovené IVP nebo jestliže škola přestane odpovídat stupni postižení žáka, navrhne ředitel školy, do které je žák zařazen, změnu formy vzdělávání.