ss
Prevence patologických jevů

Preventivní program

Oblast: prevence rizikového chování a zneužívání návykových látek
Zařízení: SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Část: SŠ

Školní rok: 2015/2016
Zpracovala: PaedDr. Ivana Filipi

Počet studentů: 145, z toho internátních: 33

Dlouhodobý cíl: vytvoření bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání žáků, pozitivní změna klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků

Dílčí cíle:

 1. protidrogová prevence 
 2. důraz na zdravý životní styl
 3. výchova k manželství a rodičovství
 4. zlepšení komunikace
 5. snižování dostupnosti návykových látek
 6. optimálnější kooperace

Základní prostředky, jak vytčených cílů dosáhnout:

 1. seznámení vedení školy, pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy a rodičů s minimálním preventivním programem (MPP), jeho podstatou a optimálním rozdělením kompetencí a nutností spolupráce pro co nejzdárnější naplnění cílů
  Zodpovídají(Z): MŠP(metodik školní prevence),TU(třídní učitelé)
  Termín(T): začátek školního roku
 2. stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence
  Z: MŠP
  T: září
 3. zřízení schránky důvěry pro studenty a žáky
  Z: MŠP,VP(výchovná poradkyně
  T: září
 4. vytvoření a průběžná aktualizace nástěnek s tematikou prevence i terapie v oblasti návykových látek a dalších sociálně patologických jevů
  Z: MŠP
  T: začátek školního roku, průběžně
 5. nezbytné zajištění celoroční práce především s výchovnou poradkyní(VP), školní psycholožkou,  třídními učiteli, pracovníky internátu, studentskou radou, rodiči
  Z: MŠP, VP, TU, školní psycholožka, vedoucí vychovatel(VV)
  T: průběžně, porady vedení školy, třídní schůzky
 6. pravidelné začlenění problematiky (MMP) do výuky: především v hodinách zdravotní nauky, epidemiologie a hygieny, občanské nauky a SVZS, přírodních věd, českého jazyka, tělesné, výtvarné a hudební výchovy
  Z: MŠP, jednotliví vyučující
  T: průběžně
 7. vytvoření různorodých aktivit pro studenty a žáky:
  1. využití programu pro školy pořádaných PPP Brno Sládkova 45 ( šikana, drogy, záškoláctví, rizika sexuálního chování, HIV aj.)
  2. využití spolupráce s Městskou policií Brno, přednášky a programy zaměřené na zvlášť nebezpečné jevy ( šikana, kouření, alkoholizmus, omamné látky, násilí v rodině, nutná sebeobrana apod.)
   Z: MŠP, TU, ev. další pověření učitelé
   T: bezprostředně po besedách, průběžně
  3. spolupráce s internátem v oblasti rozvíjení vhodných volnočasových aktivit žáků ( kroužky: vaření, keramický, hudební, počítačový, sportovní - showdown, posilovna , cyklistický, florbalový, plavání)
   Z: VV, jednotliví vychovatelé
   T: průběžně
  4. spolupráce s učiteli Čjl, Vv, Hv,  při návštěvě a výběru divadelních a filmových představení, koncertů, výstav
   Z: MŠP, učitelé Čjl,Vv, Hv
   T: průběžně
  5. individuální spolupráce s Poradnou zdraví, výživy a odvykání kouření (Masarykův onkologický ústav, Brno, Žlutý kopec 7) na snížení počtu závislých studentů na kouření, ev. dalších závislostech a upevnění nejen teoretických znalostí souvisejících se zdravou výživou (prevence anorexie, bulimie)
   Z: MŠP
   T: průběžně
  6. odborné vzdělávání ŠMP a maximální využití (dle časových a finančních možností)
   Z: MŠP, vedení školy
   T: průběžně

Příloha č. 1: Krizový scénář aneb řešení konkrétní situace na škole

 1. Situace: Žák si přinesl do školy povolené drogy (cigarety, alkohol)
  Řešení:
  • Žák není plnoletý : Pití a kouření není právně trestné. Nezletilým žákům je pouze zakázán prodej  alkoholu a tabákových výrobků. Školní řád musí obsahovat text, který zakazuje žákům nošení alkoholu a tabákových výrobků do školy. Žák se pak řeší exemplárně za porušování školního řádu. O zachycení věcí se sepisuje záznam, který obsahuje datum, čas, popis předmětů, komu patří, za jakých okolností byly zachyceny a kým. Zachycené předměty vrátíme zákonným zástupcům na základě protokolu. Nezletilým žákům je zakázán prodej alkoholu a tabákových výrobků. Snažíme se vytěžit z žáka informaci, kde alkohol či cigarety zakoupil. Získané informace oznámíme na policii a rodičům či zákonným zástupcům.
  • Žák již dosáhl plnoletosti:  Žáka lze řešit pouze podle ustanovení školního řádu.
 2. Situace: Žáci v prostorách školy přistiženi při pití či kouření
  Řešení: Školním řádem je zakázáno užívat nebo nosit do zařízení jakékoliv NL. Školní řád obsahuje sankce, které následují po jeho porušování. Přestupek proti ŠŘ se u neplnoletých žáků musí oznámit rodičům či zákonným zástupcům (dle §7 odst.1 zákona 4. 359/1999 Sb.).
 3. Situace: U žáka bylo zjištěno nedovolené vlastnictví zakázané drogy
  Řešení: Je zde stanovena ohlašovací povinnost. U nezletilých žáků musíme informovat rodiče či zákonné zástupce, u plnoletých studentů postupujeme v informování rodičů opatrně, protože bychom se sami mohli dostat do problémů s legislativou.
 4. Situace: Ve škole se pohybuje žák pod vlivem drog nebo alkoholu
  Řešení: Prioritou číslo jedna je zajistit žákovi i ostatním bezpečnost. Je-li žák ve vážnějším stavu, voláme ambulanci, v případě zakázaných drog i policii.Vyhodnotíme-li situaci tak, že lékaře není nutné volat, informujeme zákonné zástupce a trváme na tom, aby si žáka převzali.
 5. Situace: Žák přistižen při prodeji drog
  Řešení: Prodej drog je nezákonný. Ihned voláme policii!
 6. Situace: Ve škole nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání
  Řešení: Ihned voláme policii!
 7. Situace: Žák se svěří s tím, že užívá drogy
  Řešení: Nabídnout radu a podporu. Je-li nutno, obrátit se na relevantní služby.
 8. Situace: Rodiče žáka hledají ve škole radu, jak řešit problémy s drogami u svého dítěte
  Řešení: Rodičům doporučit, aby se obrátili na poradenské služby.
 9. Situace: Pracovník školy má problémy s užíváním drog (včetně společensky tolerovaných)
  Řešení: Používat řešení, která nabízí Zákoník práce a Pracovní řád.
 10. Situace: Identifikace a ukládání látek
  Řešení: Pedagog obdrží nebo zjistí neznámou látku a je podezření, že se jedná o drogu. V přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku vypíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a uschová ji do školního trezoru. Poté je bezodkladně třeba vyrozumět Policii ČR.Ta provede další úkony ke zjištění, o jakou látku se jedná. Identifikaci provede vždy policie, v žádném případě pedagog a to ani chemik. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka (stejným způsobem uložená) přivolanému lékaři. Usnadní to další léčbu, protože u řady látek jsou známy účinné protijedy. Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ve spolupráci s policií.

Příloha č. 2: Krizový scénář pro pracovníky školy v oblasti prevence proti šikaně

 1. O každém projevu šikany je nutné informovat vedení školy – zástupkyni ředitele Ing. Soňou Šestákovou i ředitelku školy Mgr. Dagmar Sýsovou.
 2. Zajištění ochrany oběti
 3. Bez prodlení začít s vyšetřováním
 4. Zajistit zápis rozhovoru s informátory a nechat jej informátory podepsat (datum).
 5. Zajistit zápis rozhovoru s obětí a nechat jej obětí podepsat (datum).
 6. Zajistit zápis rozhovoru se svědky a nechat jej svědky podepsat (datum).
 7. Rozhovor s agresorem/agresory až na závěr!!!! (dbát na převahu: 2-3 učitelé na 1 agresora, 3-4 učitelé na 2 agresory).
 8. Uzavření případu

Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. „školního lynčování“ je nutný následující postup:

 1. Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti
 2. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
 3. Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti
 5. Nahlášení policii
 6. Vlastní vyšetřování